Litteratur
Tillbaka Hem Upp

 

Den biografisk-psykologiska metoden
Idé och samhälle
Den komparativa metoden
Strukturalism
Dekonstruktion
Feministisk litteraturtolkning
Övningar 2

Huvudsyftet med denna kurs är att du som följer den ska bli bättre på att tolka och förstå litterära texter. Du kan när du arbetar med en text använda dig av två typer av kriterier (utgångspunkter):
 • Utomtextliga
  som är sådana som inte finns i själva texten
  men som du tror kan hjälpa dig att förstå den.
  Det kan vara:
  • författarens liv i form av yttre händelser
  • hur författaren var som människa
  • hur det samhälle han levde i såg ut
  • vilka tankar och idéer som kan ha påverkat honom
  • vilka andra författare han påverkats av
 • Inomtextliga
  som alltså finns i själva texten.
  Det rör sig om:
  • personer
  • handling
  • motiv och teman
  • den språkliga utformningen

De som främst arbetar med utomtextliga kriterier förstår alltså verket i första hand som en produkt av liv, tankar och miljö och låter alltså dessa vara primära och texten sekundär.

De som föredrar inomtextliga kriterier menar att själva texten är primär och använder sig av en metod som kallas närläsning för att förstå den.

Många forskare använder sig av en kombination av metoder, för att nå sina mål, en så mångsidig tolkning som möjligt.

Med hjälp av länkarna till vänster kommer du till översiktliga beskrivningar av några av de vanligaste metoderna när det gäller att tolka och förstå litterära verk.

En användbar bredvidläsningsbok och ett bra komplement är:

Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap - en inledning, Studentlitteratur
Ibland kommer jag att använda mig av denna bok eller hänvisa dig till den. Jag refererar då till den som (Littvet).

En intressant föregångare är:

Lars Gustafsson Red.,Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, W&W

Betydligt mer svårläst men också mer djupgående och något av ett standardverk för förespråkare av inomtextliga kriterier är:

Wellek och Warren, Litteraturteori, Aldus/Bonnier.

Observera att det finns Övningar med svar.

 

Tillbaka till Komvux Gotland