Prov 1
Prov 2
 

Proven i Litteratur är två. Betygskriterierna för dessa är:

Prov 1 - Antiken

För Godkänd krävs:

 • Grundläggande förståelse av de genomgångna texterna.
  Utgångspunkten får bli de frågor som finns utlagda.
 • Den grundläggande förståelsen visar sig genom förmågan att besvara frågor
   angående främst innehåll och centrala tankar.
 • Vad gäller vissa texter krävs också en mer ingående analys beträffande syfte och genrer.
 • De aktuella genrerna är:
  • epik
  • lyrik
  • dramatik
 • Dessa centrala texter är:
  • Gilgamesh
  • Gud skapar världen
  • Nineves rättvisa straff
  • Liknelsen om den förlorade sonen
  • Hektor och Andromache
  • Hektors död
  • Kyklopen
  • Kung Oidipus
  • Livets rätta kurs
 • Vad gäller gestalter i Iliaden och Odysséen rör det sig om
  • Priamos
  • Hektor
  • Akilles
  • Andromake
  • Paris
  • Helena
  • Odysseus

För Väl godkänd krävs dessutom:

 • Mer ingående analys beträffande syfte och genre för även återstående texter
 • Kunskap om stilistiska figurer som:
  • anafor
  • parallellism
  • allitteration
  • antites
  • liknelse
  • metafor
  • homerisk liknelse
  • stående epitet
 • Grundläggande kunskap om de stora tragediförfattarna:
  • Aiskylos
   • Agamemnon
  • Sofokles
   • Antigone
  • Euripides
   • Medea

  Och komediförfattaren

  • Aristofanes
   • Lysistrate
 • Vad gäller gestalter i Iliaden och Odysséen rör det sig dessutom om:
  • Peleus
  • Tetis
  • Eris
  • Hera
  • Pallas Athena
  • Afrodite
  • Agamemnon
  • Menelaos
  • Kassandra
  • Ifigenia
  • Ithaka
  • Penelope
  • Telemakos
  • Kirke
  • Sirenerna
  • Skylla och Karybdis

För Mycket väl godkänd krävs dessutom:

 • Förmåga att besvara frågor av existentiell natur med utgångspunkt i de genomgångna texterna.
 • Viss kunskap om de historiska och sociala förhållanden som rådde vid texternas tillkomst
 • grundläggande kunskap om Platons och Aristoteles tankar
 • Förmåga att kunna göra en metrisk analys av några strofrader i allmänhet vad gäller versfötter och hexameter i synnerhet. De termer som är aktuella är:
  • stigande och fallande rytm
  • betonade och obetonade stavelser
  • hexameterns uppbyggnad

Prov 2 - Medeltiden och renässansen

För Godkänd krävs:

 • Koncentrationen läggs på följande texter:
  • Tristan och Isolde
  • Hravnkel Frösgodes saga
  • Paolo och Francesca
  • Masetto och nunnorna
  • Gargantua
  • Don Quijote och väderkvarnarna
  • Hamlet
  • Tartuffe
  • Herkules vid skiljevägen
 • Grundläggande förståelse av dessa texter. Utgångspunkten får bli de frågor som finns utlagda för såväl medeltiden som renässansen.
 • Det huvudsakliga förloppet i Shakespeares drama Hamlet. Utgångspunkten får bli de utlagda frågorna.
 • Den grundläggande förståelsen visar sig genom förmågan att besvara frågor angående främst innehåll och centrala tankar.
 • En viss kunskap om det samhälle som verken uppstod i. Här åsyftas särskilt:
  • feodalsamhället
  • det isländska samhället
  • några renässanstankar

För Väl godkänd krävs dessutom:

 • Grundläggande förståelse av övriga texter som har frågor utlagda under respektive epok.
 • Dessutom:
  • Spelet om envar
  • Ebbe Skammelsson
 • Fördjupad förståelse av de för Godkänd aktuella texterna vad gäller problemställningar och etiska ståndpunkter.
 • Förmåga att mer ingående kunna tolka texterna med hjälp av kunskap om det samhälle de uppstod i. Använd härvidlag vad som står om epokerna:
 • Förmåga att känna igen och beskriva genrer som:
  • riddarroman (Tristan och Isolde)
  • den isländska sagan (Hravnkel Frösgodes saga)
  • novellen (Masetto och nunnorna)
  • lärodikten (Herkules vid skiljovägen)
  • allegorin (Herkules vid skiljovägen, Spelet om envar)
  • tragedin (Hamlet, Romeo och Julia)
  • komedin (Tartuffe)
  • balladen (Ebbe Skammelsson)
 • Förmåga att känna igen och beskriva versmåtten
  • hexameter
  • terzin
  • blankvers
  • alexandrin
 • Förmåga att känna igen och beskriva retoriska grepp som
  • liknelse
  • metafor
  • allitteration
 • Förklara skillnaden mellan den geocentriska och den heliocentriska världsbilden
 • Känna till den fornnordiska världsbilden

För Mycket väl godkänd krävs dessutom

 • Fördjupad förståelse av alla de texter som har frågor utlagda under de aktuella epokerna
 • Viss kännedom om några övriga texter:
  • De hängdas ballad
  • Det himmelska krutet
  • Osten som livsmodell
  • Herr Olof och älvorna
  • Klagovisa över denna torra och kalla vår
  • Skulle jag sörja då vore jag tokot
  • "...hjärtans bitter hård dag" (Agneta Horn)
 • Förmåga att kunna analysera utdrag från dessa texter
 • Förmåga att kunna utföra en metrisk analys av vilken som helst av de aktuella verstexterna när det gäller:
  • antal betoningar
  • fallande eller stigande rytm

 

 

Tillbaka till Komvux Gotland