Fördjupningsarbete
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Ämnesförslag
Mall
Betygskriterier

Ett viktigt moment i denna kurs är ditt fördjupningsarbete. Du får arbeta processinriktat med det, vilket innebär att du kan skicka det till din handledare och få kommentarer flera gånger under arbetets gång. Processen kan se ut så här:

 • Du väljer ditt ämne och funderar över din frågeställning och skickar ditt förslag till uppläggning till din handledare.
 • Du får ditt förslag kommenterat och processen fortsätter tills dispositionen är fastställd.
 • Nu genomför du ditt arbete och kontaktar din handledare om du kör fast.
 • Du skickar en första version av ditt färdiga arbete.
 • Du och din handledare arbetar med dina versioner tills ni når ett samförstånd.

Här följer ett förslag på olika fördjupningsarbeten. Välj ett av dessa eller något annat som du hittar på själv och får godkänt som uppgift av din handledare.

Ämnesförslag:

 • Lyriska kvinnoperspektiv
  Jämför de kvinnliga poeterna
  • Sonja Åkesson
  • Kristina Lugn
  • Bodil Malmsten

  Utgå från de texter du finner i Svensk 1900-talslyrik, Från Edith Södergran till Katarina Frostenson, Dialog, Natur och Kultur, ISBN 91-27-72361-5    B.
  Komplettera om du vill från diktsamlingar.

  Syftet med ditt arbete är att du genom intertextuella studier kartlägger gemensamma teman och motiv och funderar över dessa med utgångspunkt i ett feministiskt perspektiv

 • Språkerövrare
  Jämför de båda förnyarna inom svensk modernistisk lyrik
  • Erik Lindegren
  • Katarina Frostenson

  Det de har gemensamt är att kring deras första verk uppstod en "obegriplighetsdebatt". Det som skiljer dem åt är flera decennier och könstillhörigheten.

  Syftet med ditt arbete är att undersöka två förnyare inom den lyriska svenska modernismen vad gäller uttrycksform och att resonera kring frågor om manligt och kvinnligt uttryckssätt med utgångspunkt i Lisbeth Larssons artikel Feministisk litteraturkritik i förvandling (Litteraturvetenskap - en inledning, red Staffan Bergsten).

  Utgå från texterna i Svensk 1900-talslyrik.

 • Civilisation och natur i svensk modernistisk lyrik.
  Jämför motiv, förhållningssätt och lyrisk gestaltning hos
  • Arthur Lundkvist
  • Harry Martinson
  • Gunnar Ekelöf
  • Werner Aspenström

  Syftet med ditt arbete är att genom intertextuella studier lyfta fram olika perspektiv på dialektiken natur och kultur inom svensk 1900-talslyrik.

  Utgå från texterna i Svensk 1900-talslyrik.

 • En översättning av det förflutna.
  Undersök hur Eyvind Johnson använder sig av Homeros Odysséen i sin roman Strändernas svall. Läs igenom hela verken och välj sedan ut några avsnitt som du jämför när det gäller
  • berättarteknik
  • människoskildring
  • författarperspektiv
  • bildspråk
  • syfte

  Syftet med ditt arbete är att visa på likheter och olikheter mellan de två verken och att fundera över hur Eyvind Johnson använder sig av förlagan och varför.

 • Madame Bovary - en naturalistisk fallstudie.
  Läs Gustave Flauberts Madame Bovary och analysera huvudpersonen med hjälp av Freuds och Sartres tankar om människan och jämför med naturalisternas uppfattning om människan som determinerad av arv och miljö.

  Syftet med ditt arbete är att försöka förstå huvudpersonen, tolka hennes personlighet sådan som den framstår i Flauberts text.
 • Moralen i Tristan och Isolde
  Läs hela Tristan och Isolde (den version du finner i Infoteket) och tolka verket hermeneutiskt, dvs försök att begripliggöra konflikten för en modern läsare. Härvidlag behöver du redovisa det medeltida feodalsamhället. En bra källa är Den dynamiska medeltiden av Michael Nordberg, kapitlet Samhällets struktur.

  Syftet
  med ditt arbete är att sträva mot en horisontsammansmältning.
 • Perspektivskildringar i människogestaltningens tjänst.
  Undersök Majgull Axelssons berättarteknik i romanerna Aprilhäxan och Slumpvandring. Kartlägg hur hon arbetar för att gestalta de olika människoödena.

  Syftet med ditt arbete är att belysa Majgull Axelssons berättarteknik.
 • Henning Mankells berättarstruktur.
  Undersök med hjälp av tre för författaren karaktäristiska böcker om Kurt Wallander berättarstrukturen i dessa verk.

  Syftet med ditt arbete är att kartlägga en berättarstruktur.
 • Den ontologiska uppfattningen i Astrid Lindgrens diktade värld.
  Välj några verk, t ex Mio min Mio och Bröderna lejonhjärta och undersök hur de skildrar livet och döden. Vilka likheter och olikheter finns t ex mellan Astrid Lindgrens skildringar och Platons uppfattning och den kristna kyrkans tankar om det materiella och det andliga?

  Syftet med ditt arbete är att analysera den ontologiska uppfattningen i några av Astrid Lindgrens verk.
 • Värdedualismen i Astrid Lindgrens diktade värld.
  Här väljer du också några verk, denna gång sådana som tydliggör motsättningen gott och ont i Astrid Lindgrens diktning.

  Syftet är att analysera värdeuppfattningen i några av Astrid Lindgrens verk.

Du kan alltså också själv eller i samarbete med din handledare formulera din fördjupningsuppgift. Se bara till att få ditt ämne godkänt av din handledare innan du börjar på allvar.

Fördjupningsarbetet ska vara uppställt enligt följande:

Mall

 1. Inledning
  Här presenterar du din
  1. Frågeställning och ditt syfte
  2. Din arbetsmetod
 2. Avhandling
  Här utför du själva undersökningen
 3. Avslutning
  Här sammanfattar du dina slutsatser.
  Man ska kunna läsa enbart denna och inledningen
  och av det få en uppfattning om du har uppnått ditt syfte
 4. Källförteckning
  Här redovisar du samtliga källor du använt dig av i ditt arbete
  enligt formen:
  Björck, Staffan, Romanens formvärld. 1953

  Notapparat
  I de andra delarna av din text ska du använda dig av notapparat så fort du använder dig av en källa. Notapparaten finns under ikonen Infoga där den kallas Fotnoter och slutkommentarer. Markera bara det ord du vill sätta fotnoten vid genom att dubbelklicka på det, gå till Infoga och Fotnoter och slutkommentar och klicka på OK så har du din not uppe i texten och plats längst ner att skriva källan.

  Citat
  Vill du citera ur dina källor kan du göra det, men kom då ihåg att alltid ange källan och att markera dina citat med citattecken.
  Citera inte i onödan.

Betygskriterier för fördjupningsarbetet:

Betyget E

 • Ditt arbete är uppställt enligt mallen men vissa brister finns
 • Språket är i huvudsak korrekt
 • Du beskriver mer än du analyserar och drar slutsatser
 • Dina tankegångar går att utveckla en hel del

Betyget C

 • Ditt arbete är uppställt enligt mallen
 • Språket är korrekt och ditt arbete skulle med vissa justeringar kunna publiceras
 • Du analyserar lika mycket som du beskriver
 • Dina slutsatser är välgrundade och dina resonemang koherenta
 • Dina tankegångar är klargörande men går att utveckla något

Betyget A

 • Ditt arbete är uppställt enligt mallen
 • Språket är väl anpassat för sin uppgift och ditt arbete skulle kunna publiceras med endast smärre justeringar
 • Du analyserar mer än du beskriver
 • Dina slutsatser är välgrundade och dina resonemang koherenta
 • Dina slutsatser är klargörande

 

Tillbaka till Komvux Gotland